讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

青楼无间道:妓女色诱嫖客的旷世绝招

来源:讲历史2018-04-16 12:39:13责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】为了引诱有钱的嫖客上勾,历史上的许多无良的青楼妓女总是千方百计、不择手段,设下了多少圈套。古代有个贵州人陆某,久在潮州仕进,积了万把块钱,行将束装离职,回回故乡…

wéileyǐnyòuyǒuqiándepiáoshànggōu,shǐshàngdeduōliángdeqīnglóuzǒngshìqiānfāngbǎi shǒuduàn,shèxiàleduōshǎoquāntào 

dàiyǒuguìzhōurénmǒu,jiǔzàicháozhōushìjìn,lewànkuàiqián,hángjiāngshùzhuāngzhí,huíhuíxiāng hěnshìduìrénshuō: cháozhōuchuán,xiàngyǒushèngmíng,láidàoderén,kǒudàitāoguāng dànshìwèncháozhōuzhū,céngmǒuwénqiánma? 

shíyǒumíngjiàoróngliánde,cáishuāngjìn,tīnglezhèfānhuà,jiùàoqǐngláimǒudejiādīngshēng,duìshuō: yǒuběnshì使shǐjiāzhǔréndàochuánshànglái,jiùbǎijīnchóuxiè  yīngnuòérwǎng 

wéileyǐnyòuyǒuqiándepiáoshànggōu,shǐshàngdeduōliángdeqīnglóuzǒngshìqiānfāngbǎi shǒuduàn,shèxiàleduōshǎoquāntào

<rb>青</rb><rt>qīng</rt><rb>楼</rb><rt>lóu</rt><rb>无</rb><rt>wú</rt><rb>间</rb><rt>jiān</rt><rb>道</rb><rt>dào</rt>:<rb>妓</rb><rt>jì</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>色</rb><rt>sè</rt><rb>诱</rb><rt>yòu</rt><rb>嫖</rb><rt>piáo</rt><rb>客</rb><rt>kè</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>旷</rb><rt>kuàng</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>绝</rb><rt>jué</rt><rb>招</rb><rt>zhāo</rt>

,zhèngzàishūtóu,zhǎngguì,jīngwèn,dào: xiǎorénhòuzhǔrénduōnián,jīnzhǔrénhuí,xiǎorénliánchīfàndechùsuǒdōuméiyǒule jīnyǒuxiǎoxiǎoyàoqiú,kànnéngēnzhǔn  jiēzhe便biànróngliánzhīyánzhàoshíxiànggào 

niánwéijīng,xīnxiǎngróngliánshìshíshènmezhǔzhāng,jìngkěnbǎijīnchóuxiè,qiěyīngyǔn,kànshìshí yīnérjiàoshēngdàoróngliánchùyuēle 

jièshíchēzhìróngliánchù,gānghǎocháoliúfāngzhǎng,chuányáodòng,gāngshàngtiàobǎn,bǎnhuǎngyōu,diàoluòshuǐ,zhèngjīnghuāngjiān,róngliánhuázhuāngshèngzhuāng,yuèjìnshuǐzhōng,jiùshàngchuánlái,zhuāngjìnhuǐ 

mǒujīngyòudòng,róngliányòuchóucuòzhewéimǒugǎihuàn,xiépáoguàsuǒ,qiěshēn yòumìngchuánshàngshìwēnjiǔ

róngliándào: menbēixiàzhīrén,zhèngrénlìngyuán,qǐngbié  便biànpéijiǔshùbēi,shǐhuǎnhuǎnérwǎnggèng 

mǒujiànmèitài,dòngxīn,yòugǎnhòudài,nándùnshíwǎng,yīnérmìnglìngzhìjiǔ,bànháng jìnzhùróngliánjiāoshēngwǎnliú,suí宿xiǔchuánshàng shì,róngliánchánmiánbèizhì,mǒuguīdeshìle cóngyǐnshí,zàichuánzhōng 

zhùleyuèyǒu,jìngérwàngfǎn qiēyòng,jiēlìngchuánzhōngshìdàosuǒwǎng,duōwèn ,guǎnzhàngchénggěifènzhàngdān,shàngmiànlièzhejiǔ chuán  zhìbèishì,zǒngwànyuán,qiān,shàngquēsānqiān 

mǒujīngchēngjiéshé,érguǎnzhàngpángdàimìng xúnrónglián,érfēi huíqián,shùlecháng kǒudàigàoqìng,lángbèihuízhè 

<rb>青</rb><rt>qīng</rt><rb>楼</rb><rt>lóu</rt><rb>无</rb><rt>wú</rt><rb>间</rb><rt>jiān</rt><rb>道</rb><rt>dào</rt>:<rb>妓</rb><rt>jì</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>色</rb><rt>sè</rt><rb>诱</rb><rt>yòu</rt><rb>嫖</rb><rt>piáo</rt><rb>客</rb><rt>kè</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>旷</rb><rt>kuàng</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>绝</rb><rt>jué</rt><rb>招</rb><rt>zhāo</rt>

miào biān zuòhǎoshì

huòpiáodeshǒu,duōyǒufèn,ér广guǎngzhōuyǒudeānyóuguài ānyīngshìpíngjìngdiǎn,jiùshízhōngguójìnniándōuānjiǎnzhíshì 

dànxiāohuìyán,quèyǒushǎoshǎoshùyíndànghúnqúnzhōng,使shǐānchéngwéiduǒgòuzhī 

wéixiēàomàiyíndemiào,gōuyǐnpiáoyǒuzhǒngdeqián,jiùshìchènzuò hǎoshì zhī,chuànliánniándeyòngbǎo,xúnchániánderénshì jīngzhuàngtài,xuǎnhǎogōuyǐnpiàndeduìxiàng 

ruòshìsàngjiādezhǔrénshìjiācáiyǒu,gāngleshìhuòshìqièdehǎozhī,huòzhèsàngzhǔrénshìfāngcáileqīnérwèihūndehuāhuālìngláng,,ānzhǔjiùchūmóudìng,tiāosuōhúnshuǐ 

zàizuòhǎoshìdejìnchéngzhōng,zheqīnjìn,duānchuánqíng
zàihǎoshìjun4shìhòu,tuōduōláibàiwàngbānhuà,lěngwèn shíchéngshú,便biànyuēláiānshāopēn,zhuījiànwángrén 

ruòhuìránkěnlái,chéng wèngzhōngzhībiē le shímiàoniánzhǎn biān dezhūbānjiěshù,使shǐtiánjīngānghuàwéiméi yīnérxiūhuī dīngniángshísuǒ ,zhūbǎo shì zhīlèi,jiùhuìyuányuánjiéjìnjìnmiàodenángzhōngle 

zhīyòurén,dānyòunánrén,qiěyòurén sàngdezhǔrén,shìyǒucáihuòdexiǎoshuāng,zhèjiùchéngle shīgōu dezuìhǎoduìxiàng 

zàijiùjiāotǒngzhìdeshèhuì,wénjun1xīnguǎ,kǒushìchǔdānde,bānyàoduìshǒuxiàosānnián shízuìhúnshuǐ,chūmàiběnshēndexiàng,jiéjīnlán,nòngtóngxìngliàn 

tóngshí,duìshànglegōudeshuāng,háitīngyánérchá,lǐnghuìdàoshuāngzhìzàipīn,jiùhuìwéizhīcuō,chántángwéizhīhuìniúlángdechǎng nǎizhìchuàntóngèshǎo,shèquāntàoānnèi,lìngshuāng zhōngdiàojiē  

guòhòu,ānzhǔzuòjiānde,xiàngpīnsuǒchóujīn,yòuzhuōzhùshuāngdetòngchù,qiānzhedezǒu zàiānzhǔtóngxìngliàndejiāchízhīxià,jīngjìngòu,qiúgāi?

suǒ,yǒudeniánqīngshuāngzàiānzhǔāndegōuyǐn zuǒyòuzhīxià,dānsàngjìn,cáichǎndàngrán,nǎizhìshēngmínglángjiè,dàotóuláilezhī liúgěiérdeshì: qiē齿chǐtònghèn,hènmiánmián! 

píngjìnguóchūnián广guǎngzhōushìjiāojièwénjìnmǒu,niánqīngshǒuguǎshí,jiùcéngjìnāndepiàn,chūncán,bǎituō,dàotóuláibèi shīgōu jun1jìnqiēshì fángchǎn,bìngqiěshēnmíngláng 

mǒushēnètòngjìnāndeànzhōng,wéilejiànjièhòurén,céngdiàoyǐnhuì,gōngránxiàngzhòngrénxiànshēnshuō,jiē穿chuānlexiēāndenèi 

<rb>青</rb><rt>qīng</rt><rb>楼</rb><rt>lóu</rt><rb>无</rb><rt>wú</rt><rb>间</rb><rt>jiān</rt><rb>道</rb><rt>dào</rt>:<rb>妓</rb><rt>jì</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>色</rb><rt>sè</rt><rb>诱</rb><rt>yòu</rt><rb>嫖</rb><rt>piáo</rt><rb>客</rb><rt>kè</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>旷</rb><rt>kuàng</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>绝</rb><rt>jué</rt><rb>招</rb><rt>zhāo</rt>

    zàipiáozhēngfēngchīzhōngzuòshōurénzhī

gōuyǐn cáishén shànggōu,shìwéiletāoguāngmendekǒudài zàizhèfāngmiàn,mengèngxiānguòhǎi,xiǎnshéntōng 

ruòshìtóngshíwéipiáosuǒliàn,qiěpiáozhījiānxiàngzhēngfēngchī,zuòshōuwēngzhī 

shànghǎixiǎohuācéngyǒu,húnmíngyún,姿shíchūzhòng,dànquèmèitàihuòrén,xīnxīnqíngjiǎojié deshúxièmǒujiāshíwàn,érmàoyáng,yúnchuíxiáncáiérèfēng 

,dāngxièmǒuláishí,zhèngfángyǒuzài,xièmǒuxīnzhōngyuè,dàn zhīzànwǎng西xiāng,zuòdàizhèngdiànnóngsàn,liàozhèngdiànnóngchíchí,děngxièmǒuxīnfánzào,érduìyúndào: zhèngdiànnóngrén? yúndào: zhèrénxìngxiāo,láijǐnliǎng běnniánshǎoláichí,zhèngfángfǎnwéimenzhànwǎng wǎngchóu,huànfángjiānruò? 

suíjìnjìnzhèngfáng,piànshífǎnchénshùshuō: xiāoshuōyào pèng ,yuànxiàngràng,zěnyàngbàn? xièniánshēngdào: néngpèng,?qǐngzàiwǎngwèn,pèngduōchǎng,zàiláigàozhī  yúnyòuzhìzhèngfáng,xiàoxiàngxiāoshuō: xièwènniánshǎopèngduōchǎng,yàoniánshǎone! 

xiāotīng,zhuàngniúshuō: pèngèrshíchǎng,měichǎng,shìzàiyǐnliǎngtáijiǔ,liàoxièmǒupíngpíngzuò! yúndào: niánshǎokuò,xièzěnnéngshàng  yīnéryòujiāngzhèfānyángàozhīxièmǒu 

xièluèbànshǎng,dào: jīnliǎngjiǔliǎng,hòuměiwǎndōushì,chíshítiān děngzǒuhòu,zhànyǒuzhèngfáng,qiěkànzuìhòufènzhōng,shìshíshuíshèngshuí  yúnzhīkòuxiè xiāoliǎngréndōushìnián,jìnnéngqiāo 

shí,xiāomǒuzhī,xiānhòujiǔ:xièmǒuxiānjiǔhòu zhìxiāosànwǎng,xièpèngwèibàn,érdōngfāngbái 

yúnchéngxièmǒuxīnqiánzhī,xiāotóngshuìpiànshí,suíshēndàoxièchùyīngchóu xièděngjiāng,wénxiāomǒuwǎng,suíjìnzhèngfáng,mǎnyángyáng,jiàoběnshēnzhànleyōushì 

shìměiwǎnliǎngjiǔliǎng,gōngránxúnfāngle èrrényīnzhēngfēngchī,fèiqiānyuán,jìnjìnyúnyāobāo 

<rb>青</rb><rt>qīng</rt><rb>楼</rb><rt>lóu</rt><rb>无</rb><rt>wú</rt><rb>间</rb><rt>jiān</rt><rb>道</rb><rt>dào</rt>:<rb>妓</rb><rt>jì</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>色</rb><rt>sè</rt><rb>诱</rb><rt>yòu</rt><rb>嫖</rb><rt>piáo</rt><rb>客</rb><rt>kè</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>旷</rb><rt>kuàng</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>绝</rb><rt>jué</rt><rb>招</rb><rt>zhāo</rt>

jiè dìngqíng niánshī dīngniángshísuǒ shǒuduàn

duìpiáo,jīngcháng使shǐyòngliǎngzhǒngfāngshì:niánfánzhīlái,éryòuwéi ér de,xiānbǎosuǒ chántóu ,ránhòucáishēnxiàngshì
tǎngshēnzhīpiáojiācái,xiāndìngqíng,ránhòuniánshī dīngniángshísuǒ deshǒuduàn yóuqíngqiē,qiú,tiānránzàihuàxià 

      fàng

háiyǒuzhǒngpiànqiánshǒuduàn:   běnlái,shànghǎirénchēngzǎowéi   

fányǒupiáo,qiāozhùjīnqián,便biànjiǎcóngliáng,qiúshúshēn,dàntuō,quèwàngwéi,rènqínghuīhuò,nàozhǔrénwēngguǎnshù,wéiyǒuhuīzhīchūmén,便biànzhònggōulán,zàizhāngyànzhì zhǒnghángwéi,jièchēngwéi   

míng zhèn zāináncái

yǒuxiēzhīmíngjiàogāode,zàimiàolíngshì ménqiánlěngluòzhīhòu,réngchuàngzàochūzhǒngzhǒngpiànqiánshǒuduàn, zhìshāng zhīgāo,lìngrénjīngtàn!

shànghǎiyǒumíngjiàowénqín,céngshíniánfēngyuè,qīngdòngshí hòuláishuāichuò,zhènggànshìwéi shìféngmǒushěngnàoshuǐzāi,wénqínlíngdòng,shàngxīnlái,chuànghángzhǒngcǎipiào,míngyuē zhèn  

zǒngéshèshíwànpiào,měipiàoyuán,yuèwéi,dìngjièzhāngyuányáoqiúkāicǎi,shìgōng,cǎizhěyuànshēnxiàngshì érchūshòucǎipiàosuǒkuǎnxiàng,yòngzhènzāimín 

 • 聊斋中笑得最美的女妖是谁?聊斋中女妖有多美

  在古代小说里,哭得最美的是谁?红楼千金小姐林黛玉,什么情况下都能哭,哭得花瓣为她落地,小鸟飞走不忍听。笑得最美是谁?聊斋狐女婴宁。婴宁爱笑,无拘无束地笑,无法无天地笑,连结婚拜堂她都笑得不能行礼。婴宁详情>>

  2018-04-13 09:10:33
 • 皇帝也给臣子发年终奖?小荷包里的大乾坤

  在现代社会,年终岁尾时,公司一般都会有一些福利发给员工,比如双薪,现金购物券等,表示一年以来对员工的辛勤付出的奖励。那么古代,皇帝们是否会对给他的臣子们发点“年终奖”表示表示呢详情>>

  2018-04-13 09:10:31
 • 乾隆退休了也不闲着 可怜了这悲催的嘉庆帝

  乾隆活了89岁,是中国封建皇帝中活得最久的。在位60年,就比康熙少了一年。乾隆之所以在位是60年,是因为他的爷爷康熙在位61年,他为表示尊敬自己的爷爷,有意做了60年皇帝就让位给儿子嘉庆。可是...详情>>

  2018-04-12 17:10:30
 • 千古笑料!南北朝皇帝亡国之前竟然还在赏花

  要说陈叔宝的皇位来得很是惊心动魄,他是太子,弟弟陈叔陵为争夺皇位,在父皇的遗体前就忍不住挥刀相向,要不是老妈柳太后和奶娘拼死相救,帮他挨了好几刀,陈叔宝早就成了刀下之鬼了。可惜他坐上皇位后唯一喜欢做的详情>>

  2018-04-12 17:10:27
 • 康熙身边最重要的女人是个一生不洗澡的女子

  康熙皇帝在上下五千年的中国历史上,是当政时间最久的一位皇帝,被毛主席称“千古一帝”。然而,却很少有人知道他的启蒙老师竟是一位宫廷侍女,更很少有人知道,这位侍女竟是通辽市科左中旗详情>>

  2018-04-12 17:10:24
 • 野史揭秘:安史之乱后为何唐朝难以恢复元气?

  “安史之乱”是唐朝由盛转衰的分界点,那么为何在这场大的混乱过后,唐朝无法恢复先前的兴盛时期了呢?原因其实出在后来即位的皇帝上面。唐朝由盛转衰,唐肃宗李享有不可推脱的责任,唐代的详情>>

  2018-04-12 16:19:55
 • 古代盗墓者们为什么单单没有把玉器带走?

  这个题目让小君我首先想到的是当年英国使臣马戈尔尼访华时乾隆赠送给他玉如意的事儿。当这位英国大臣接过如此“厚重的礼物”时,心里纳闷的不行:“中国皇帝也太抠门了,送个破详情>>

  2018-04-12 16:19:52
 • 诸葛亮娶黄月英竟只是为了跻身上流社会

  核心提示:诸葛亮字孔明,孔明就是很明亮,而妻子叫做黄月英,月亮的光华也自然是明亮的,名字的含义上一致。正和乎国人推崇的夫唱妇随,琴瑟和谐传统父母早逝本来,诸葛亮一家衣食不愁,生活是比较幸福的,但天有不详情>>

  2018-04-12 16:19:50
 • 花蕊夫人史上唯一为两朝帝王侍寝的一代才女

  说起古代才女,可以说是数不胜数,但是,被两朝帝王封为贵妃的才女,在中国历史上只有一人,这就是花蕊夫人。花蕊夫人,也就是五代十国之时后蜀之主孟昶的费贵妃,自幼能文,尤长于宫词。得幸后蜀之主孟昶,赐号花蕊详情>>

  2018-04-12 14:09:47

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科