讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

民国时期总统袁世凯是怎样带头反腐的

来源:讲历史2018-04-16 12:39:19责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】北洋军阀政府时期(1912~1927年),出于维护自身统治的需要,无论是在制度建设、政策措施的制定和实际行动中,对贪污腐败行为,都采取了打击措施。但是,由于在这…

běiyángjun1zhèngshí(1912~1927nián),chūwéishēntǒngzhìdeyào,lùnshìzàizhìjiànshè zhèngcuòshīdezhìdìngshíhángdòngzhōng,duìtānbàihángwéi,dōucǎilecuòshī 

dànshì,yóuzàizhèshígēnběndepínfányǎnbiànsuǒzàojiùdezǒngtǒngcáiquándezēngqiáng,cóngzhōngyāngdàofāngdejun1réncáiděngděngzhuàngkuàngdōubiǎomíng,zhìběnshēnzàochéngdequánshòuyuēshù,juédìngledāngshízhèngdefǎntāndòuzhēngnéngzhēnzhènghuòchéngxiào 

zhèshídezuìgāotǒngzhìzhězòngróngshènzhìcānzhǒng lòuguī defènpèi  lòuguī shìzhǒngzhèngdāngdewéishōu,cóngqīngdàichuánchéngxiàláidezhǒng lòuguī ,zàimínguóshíjǐnwèinéngèzhì,fǎnéryǎnliè,jǐncéngguānyuányǒuzhī,shènzhìzǒngtǒngcānzhōng 

 mínguóběijīngzhèngshídejièzǒngtǒngjiēshèshēnzhōng,shìchāngwéi  qiūtāodào, gēnyuánshìkǎirènzǒngtǒngshíkāishǐde lòuguī ,xīnzǒngtǒngdàorènhòu,zhàoyīngdāngyóucáizhèngchóu150wànyuán,yóucáizhèngzǒngzhǎngqīnsòngjiāoxīnzǒngtǒng,zuòwéidàorènhòudelíngyòng  zǒngtǒngliú100wànyuán,lìng50wànyuángěicáizhèngzǒngzhǎng 

érshìchāngdàorènhòu,zhèfèiyòngyóujiāotōngzǒngzhǎngjiāncáizhèngzǒngzhǎngcáolínsòngjiāo,shìchāngjìngquánliúxià,wèiànguàngěicáolín50wànyuán,cáolínhǎosuǒyào,yuán便biàndàisuǒ,zhèjiànshìxíngzhōngjiùzhìle 

<rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>时</rb><rt>shí</rt><rb>期</rb><rt>qī</rt><rb>总</rb><rt>zǒng</rt><rb>统</rb><rt>tǒng</rt><rb>袁</rb><rt>yuán</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>凯</rb><rt>kǎi</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>样</rb><rt>yàng</rt><rb>带</rb><rt>dài</rt><rb>头</rb><rt>tóu</rt><rb>反</rb><rt>fǎn</rt><rb>腐</rb><rt>fǔ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>

zhídàoyùndòngshí,cáolínwéimàiguózuìkuí,àiguóxuéshēngfèn,dǎohuǐzhùsuǒ yǒurénquànshìchāngháigěicáolínfènkuǎnxiàng,jièchángsǔnshī,shìchāngzhīgěilecáolín8wànyuán 

 chūzhèngzhìdedezhǒngháng贿huìshōumǎixiàngyīngdetānhángwéijiēshì,yuánshìkǎikāishǐ,jīngyuánhóng duànruì féngguózhāng zhāngzuòlín cáokūn pèi,dàojiǎngjièshí,shìdàitóuwéizhī  qiūtāoshuō 

yuánshìkǎi

wéilewěndìngdezǒngtǒngwèi,jǐnyàoshōumǎifǎnduìpàirén,háiyàoshōumǎifènshípàirén zhōng,qiánzhědeshōumǎizhīchūzhīdeshùzuìduō,zuì
hòuzhědeduìxiàngshěngdāngquándejun1zhèngyuánxiēběnláijiùyuánshìkǎitóngzhènyíngdeshì,dōuyàotōngguòfèiyòngláigǒngguān 

tóngshí,háizhùdàoyàoshōumǎixīnwénjiè wénhuàjièrényuánde cǎi访fǎng  tōngxùn  xuānchuán děnghángdòngfèiyòng,yòngwéichíbiǎomiàndeguāngxiānliàng 

<rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>时</rb><rt>shí</rt><rb>期</rb><rt>qī</rt><rb>总</rb><rt>zǒng</rt><rb>统</rb><rt>tǒng</rt><rb>袁</rb><rt>yuán</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>凯</rb><rt>kǎi</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>样</rb><rt>yàng</rt><rb>带</rb><rt>dài</rt><rb>头</rb><rt>tóu</rt><rb>反</rb><rt>fǎn</rt><rb>腐</rb><rt>fǔ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>

1913

nián, zhōnghuámínguó guóhuìchénghòukāishǐzhìdìngxiàn,bìngtōngguòle  zhōnghuámínguó xiàncǎoàn (tiāntánxiàncǎo),zhào tiāntánxiàncǎo guīdìng, zhōnghuámínguó shíhánghuìzhèngzhì sānquánfèn dànyóushìtōngguòguóhuìnèixiànzhìzǒngtǒngdequán,zāodàoyuánshìkǎidefǎnduì,juédìngzhíjiēgànxiàncǎogōngzuò 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科